H O T A R A R E A NR. 31 Privind : numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Valea Marului

H O T A R A R E A  NR. 31
din 30.08.2011

Privind : numirea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Valea Marului, membri in Consiliul de administratie al Scolii din comuna Valea Marului , judetul Galati

Iniţiator: Virgil Doca, primarul com. Valea Marului, jud. Galaţi;

  Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 580/26.08.2011
Consiliul local al com. Valea  Marului , jud. Galaţi, întrunit în şedinţă ordinara în data de 30.08.2011;
 Avand in vedere expunerea de motive prezentata de domnul primar Doca Virgil , inregistrata sub nr.581/26.08.2011 .

Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate a  primarului   inregistrat sub nr.. 582/26.08.2011;
 Având în vedere raportul de avizare ale Comisiei de specialitate economica, juridica si comisiei nr.3 invatamant, sanatate, sport, urbanism;

Avand in vedere adresa Conducerii Scolii Valea Marului, judetul Galati, prin care ne solicita desemnarea a doi consilieri ca reprezentanti ai Consiliului Local Valea Marului, care sa fie membri in Consiliul de administratie al Scolii;

Avand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr.4925/2005 cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 96 alin 2 ,lit.b din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale ;
 Avand in vedere prevederle art. 36 alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

 In temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba numirea doamnei consilier Macovei Silvia ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Valea Marului , judetul Galati.

 Art.2. Se aproba numirea domnului consilier Doca Florentin ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de administratie al Scolii Valea Marului , judetul Galati.

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului comunei Valea Marului.

Art.4. Secretarul comunei Valea Marului, va asigura transmiterea si comunicarea acestei hotarari.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
BUHOCI SOFIA                                                                                                                                      SECRETAR, MACOVEI VASILE