HOTĂRÂREA NR.35/ 13.12.2011

HOTĂRÂREA NR.35/ 13.12.2011 privind stabilirea nivelurilor pentru  valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2012

Iniţiator: Doca Virgil, primarul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 896/09.12.2011

Consiliul Local al comunei Valea Mărului, judetul Galati, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 13.12.2011;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.897/09.12.2011

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate si inregistrat la nr.898/09.12.2011

Având în vedere raportul de avizare al celor trei comisii economice

Având în vedere prevederile art.20 alin.1 lit.b si art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

Având în vedere prevederile art.255 alin. 2, art.260 alin.2, art.268 alin.1, art. 283 alin.1,2 si 3, art.286 din Legea nr.571/ 23.12.2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile Titlului IX-Impozite şi Taxe locale din Hotărârea Guvernului nr.44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere prevederile art. 287 din Legea nr. 571/23.12.2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere art.1 şi 3 din HG nr.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu abnul fiscal 2010

Având în vedere prevederile art.36, alin.4 lit.c din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În baza art. 45 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administratia publica local, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2012 la nivelul comunei Valea Mărului, judetul Galaţi, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă încadrarea localităţilor Valea Mărului şi Mândreşti pe ranguri şi zone în intravilan, după cum urmează:

– Valea Mărului: rang IV, zona A

-Mândreşti: rang V, zona A

Art.3 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până lşa data de 31.03.2012, se acordă o bonificaţie de 10%

Art.4 Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor unor categorii de persoane fizice şi juridice conform anexei 2 parte integranta din prezenta hotărâre

Art.5 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2012

Art.6 Penalităţile de întârziere aferente veniturilor proprii ale bugetului local, constituie integral venituri la bugetul local si vor fi virate în termenele legale în contul Consiliului Local deschis la Trezoreria Tecuci de către Judecătoria Tecuci şi Birourile Notarilor Publici din Tecuci, conform unui protocol încheiat în acest sens

Art.7 Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri

Art.8 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciului financiar contabil în vederea deschiderii evidenţelor nominale, precum si Prefecturii Galaţi pentru verificarea legalităţii

Preşedinte de şedintă: Costea Costică

Contrasemnează secretar: Macovei Vasile

HOTĂRÂREA NR. 37/13. 12. 2011

HCL 37/13.12.2011 privind alocarea de fonduri pentru serbarea pomului de Crăciun

 

Iniţiator: Doca Virgil, primarul comunei Valea Mărului, judeţul Galaţi

Nr. de înregistrare şi data depunerii proiectului: 902/09.12.2011

Consiliul Local al com Valea Mărului, judetul Galati, întrunit în sedinţă extraordinară în data de 13.12.2011;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.903-09.12.2011 întocmită de primarul comunei Valea Mărului, prin care se propune alocarea sumei de 9000 lei pentru achizitionarea cadourilor destinate serbarii pomului de Crăciun pentru copiii de la Şcoala Gimnazială Valea Mărului;

Având in vedere raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr.904 din 09.12.2011;

Având în vedere rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate din 09.12.2011;

In conformitate cu prevederile art 20 alin.1 lit. i din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art 36 alin.2 lit. d si alin.6 lit.a pct. 4  din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locală, republicată;

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu un număr de 13 voturi, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 9000 lei, din bugetul local, pentru achiziţionarea cadourilor destinate serbării pomului de Crăciun 2011 pentru copii de la Şcoala Gimnazială Valea Mărului, judeţul Galaţi.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul, Biroul Financiar Contabil al Primăriei Valea Mărului, directorul şi serviciul financiar al Şcolii Gimnaziale Valea Mărului

 

Preşedinte sedinţă –  COSTEA COSTICĂ

Contrasemnează secretar  –  MACOVEI VASILE

 

Tuturor, La Mulţi Ani, pentru anul 2012!

În cea mai luminoasă săptămână a anului, dintre Crăciunul care ne vesteşte naşterea Mântuitorului lumii, Iisus Cristos (aşezându-ne printre cele dintii popoare creştinate ale Europei ce au păstrat, timp de două milenii, toată podoaba culturală a sărbătorii religioase şi folclorice, cea mai vie dovadă fiind colindele impresionante, prin varietatea şi diversitatea lor moldavă) şi Anul Nou (care, la rândul său, prin pleiada manifestărilor folclorice tradiţionale ce dau strălucire primei zile de început a noului an), ca Primar exprim, mai întâi cele mai sincere mulţumiri tuturor celor care m-au sprijinit, m-au îndrumat, m-au sfătuit, ori m-au asistat la conceperea şi derularea activităţilor din comunitatea vălmăreană.

Urez, după îndătinatul obicei, tuturor prietenilor vălmăreni , oriunde s-ar afla ei, un Crăciun luminos şi fericit şi un An Nou cu împliniri şi izbânzi în proiectele individuale, familiale, colective şi comunitare, spre a putea rămâne de-a pururi aici ştiind că averea unei comunităţi, fie ea a puţănarilor sau mândreştenilor, stă în moştenirea spirituală presărată peste dealurile străbune. Să nu uităm de unde ne tragem, să avem grijă de moştenirea strămoşilor, ştiind că sub fiecare piatră stă ascuns numele mamei …şi că veşnic, el este …doar pământul .
La Mulţi Ani vălmărenilor din satele cu nume de MĂR şi Mândrie !
La Mulţi Ani pământului vălmărean brodat cu mii de fire de păpădie, răsărite în acest colţ de rai, tivit cu lut galben, cu râpe adânci şi coline pline de salcâm care te năucesc cu miresme !

La Mulţi Ani satelor vălmărene stropite cu sânge de infinit de stele peste cioburi de oale, aşchii de lună şi oase de eroi căzuţi !

La Mulţi Ani Vălmăreanule oriunde ai fi tu !

Tuturor, La Mulţi Ani, pentru anul 2012!

Primar,
DOCA FLORIN VIRGIL

PENTRU TOTII EROII NEAMULUI CARE AU VARSAT SANGE CA NOI SA NE PUTEM BUCURA DE SARBATORI, DE CRACIUN, DE BRADUL IMPODOBIT!
Cimitirul Central din orasul Zvolen, dedicat eroilor romani care s-au jertfit in luptele purtate in perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai 1945 pentru eliberarea Cehoslovaciei, se numara printre cele mai reprezentative obiective comemorative de for public din Slovacia.

Construit in anul 1958, acesta este cel mai mare cimitir de razboi romanesc din strainatate si a fost declarat monument cultural in anul 1963, aici avandu-si locul de veci 10.384 de militari romani, alaturi de militari apartinand altor state participante la Al Doilea Razboi Mondial.

In centrul cimitirului se afla un monument care sugereaza, prin configuratia arhitectonica, un sanctuar voievodal romanesc: pe un postament impunator, cu o deschidere de aproape 50 de metri, este asezata o lucrare plastica din beton, placata cu marmura alba. Deasupra este fixata o uriasa coroana din frunze de laur, daltuita in piatra. Pe latura din fata a monumentului a fost sapat in marmura urmatorul text, in limbile romana si ceha: „Glorie vesnica eroilor romani cazuti in luptele pentru eliberarea Republicii Cehoslovacia de sub jugul fascist – 1944-1945”.

In jurul grandiosului monument sunt aliniate morminte individuale sau comune in care se odihnesc eroii armatei romane cazuti in luptele purtate la Banska Bistrica, Piestany, Brezno, Detvo, Buzica, pe piscurile Muntilor Javorina, pe Nitro sau pe Hron si in multe, multe alte campuri de lupta, de unde au fost adunati si asezati cu piosenie in acest cimitir militar romanesc.

Cimitirul este organizat in patru zone distincte, fiecare dintre acestea fiind impartita in parcele, in care sunt mentionate numele eroilor romani inhumati aici. Parcelele sunt numerotate cu literele alfabetului latin (de la A la Z). Astfel, conform „Repertoriului ostasilor eroi romani cazuti in Slovacia in razboiul antihitlerist 1944-1945”, Parcela A are 528 de eroi (de la 1 la 528); Parcela B (de la 529 la 1056); Parcela C (de la 1057 la 1512); Parcela Z (de la 9850 la 10.384).

Cadrele militare au 494 de insemne de capatai, pe care sunt mentionate gradul, numele si prenumele, unitatea militara din care au facut parte si locul unde au cazut in lupta.

Pentru ceilalti militari sunt amenajate morminte de razboi comune, in ordinea alfabetica a localitatilor de pe teritoriul Slovaciei de unde provin ramasitele lor pamantesti, pe o placa de bronz fiind trecute numele acestora.

Pentru acei eroi romani carora, atunci cand au fost exhumati, nu li s-au identificat datele personale, se mentioneaza „Erou roman necunoscut”.