Anunt vanzare teren

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Valea Mărului, cu sediul în comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr.2, județul Galați, telefon/fax 0236/863400, e-mail: valea_marului@gl.e-adm.ro, cod fiscal 3655900.
  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute: 4 parcele situate în comuna Valea Mărului, ce aparțin domeniului privat al comunei Valea Mărului, conform caietului de sarcini, HCL Valea Mărului nr. 51/25.06.2024 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, identificate astfel :

-1 parcelă de teren, situată în extravilan, în suprafată de 358 m.p. teren  vie, având  CF 7825, Tarla 35/2/1, Parcela 4/1;

-1 parcelă de teren, situată în extravilan, în suprafață 769 m.p. teren  vie, având  CF 6082, Tarla 35/2/1, Parcela 3;

-1 parcelă de teren, situată în extravilan, în suprafață de 896 m.p. teren  vie, având CF 6084, Tarla 35/2/1, Parcela 5;

-1 parcelă de teren, situată în intravilanul, FN, în suprafață de 600 m.p. teren  arabil,  având CF 80, Tarla 32, Parcela 434/6 ;

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La cerere de la sediul  institutiei.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: 50 lei / exemplar, ce se achită numerar la casieria instituției.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 18.07.2024, ora 10.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.07.2024, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Secretariat din cadrul Comunei Valea Mărului, Comuna Valea Mărului, strada Preot Gheorghe Gafton nr. 2, județul Galati.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 26.07.2024, ora 12.00, la ComunaValea Mărului, cu sediul în Comuna Valea Mărului str. Preot Gheorghe Gafton, nr.2, judetul Galati.
  2. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Galati, Mun. Galați, str. Brăilei, nr. 153, jud. Galaţi, telefon 0236/460027, fax 0236/412130, e-mail: tr-galati-comunicari@just.ro.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 02.07.2024.

Ultima actualizare: 10:27 | 11.07.2024

Sari la conținut