Opis documente de interes public

Liberul acces la informațiile de interes public este garantat prin lege. Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat de Legea 544/2001 și Legea 52/2003 .
LISTA cuprinzând informațiile publice care se comunică din oficiu

 • Hotărârile Consiliului Local
 • Dispozițiile Primarului Comunei Valea Mărului cu caracter normativ (care reglementează o anumită activitate)
 • Bugetul Local
 • Bilanțul contabil
 • Contul de execuție al veniturilor bugetare
 • Contul de execuție al cheltuielilor bugetare
 • Programele și strategiile Comunei Valea Mărului
 • Raportul anual de activitate al Primăriei Comunei Valea Mărului
 • Organigrama Primăriei Comunei Valea Mărului
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare a Primăriei Comunei Valea Mărului
 • Lista Consilieri Locali
 • Comisiile de specialitate ale Consiliului Local
 • Declarații de avere
 • Declarații de interese
 • Lista Autorizațiilor de Construire emise
 • Informații privind lucrările tehnico-edilitare executate în Comuna Valea Mărului
 • Informații privind nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiază de facilități fiscale precum și informațiile care privesc aplicarea oricăror alte dispoziții din Codul Fiscal privind impozitele și taxele locale
 • Informații despre programele de finanțare externă
 • Informații cu privire la posturile vacante și ocuparea lor prin concurs.

LISTA cuprinzând documentele emise și/sau gestinate prin aparatul de specialitate al Primarului care se exceptează de la liberul acces la informațiile de interes public
1.Documentele cu caracter personal care însoțesc hotărârile consiliului local și dispozițiile primarului;
2.Deliberările consiliului local în cazurile în care, potrivit legii, s-a aprobat că acestea să nu fie publice, precum și documentele întocmite în aceste situații;
3.Documente de stare civilă care privesc statutul civil al persoanei, cum ar fi acte și certificate de naștere, de deces, precum și copii ale acestora, dosare de căsătorie, mențiuni referitoare la modificarea statutului civil al persoanei și alte asemenea, cu excepția situațiilor statistice referitoare la actele și faptele de stare civilă înregistrate la nivelul comunei;
4.Documentele de identitate cum ar fi cartea de identitate provizorie, precum și documentele care au stat la baza eliberării acestora;
5.Dosarele de schimbare de nume pe cale administativa, rectificare, anulare, completare, transcriere certificate de stare civilă, înregistrare tardivă a nașterii, moarte prezumată;
6.Prelucrării de date cu caracter personal, fară consimțământul persoanei vizate;
7.Procesele-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor;
8.Certificatele de urbanism;
9.Autorizațiile de construire;
10.Cererile, petițiile precum și reclamațiile și sesizările adresate Primăriei și Consiliul Local, fară acordul semnatarilor;
11.Informațiile cu privire la impozitele și taxele locale, alte obligații ale plătitorilor, care țin de pastarea secretului fiscal;
12.Informații primite de la bănci, organe de politie, instituții care gestionează registre publice sau alte asemenea, care au caracter confidențial;
13.Documentele care se întocmesc potrivit Legii protecției civile nr.481/2004 precum ssi documentele comitetului local pentru situații de urgență, întocmite în baza actelor normative în vigoare.
14.Documentele cu caracter militar;
15.Documentele care se întocmesc în baza Legii nr.132/1997 privind rechizițiile debunuri și prestări servicii în interes public;
16.Planul de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Valea Mărului ;
17.Contractele civile, contractele administrative, dacă acestea conțin clauze de confidențialitate;
18.Rapoartele de audit intern și procesele verbale de control;
19.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în dosarele care fac obiectul unor dosare soluționate definitiv și irevocabil;
20.Documentele care privesc persoanele fizice, aflate în arhiva proprie;

21.Informațiile cu privire la datele personale ale salariatiilor din aparatul de specialitate al Primarului, dacă actele normative în vigoare nu prevăd altfel;
22.Dosarele aflate pe rolurile instanțelor de judecată și documentele ce le compun în care primarul, consiliul local sau una din instituțiile subordonate este parte;
23.Documente conținute în dosarul achiziției publice care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii;

Sesizările și documentele comisiei de disciplină , informațiile privind procedura disciplinară și cele rezultate din cercetarea administrativă, cu excepția raportului privind propunerea de sancționare;
25.Documente a căror comunicare publică poate afecta principiul liberei concurențe sau care poate influența dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești;
26.Alte documente cu caracter personal sau preluări de date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor, respectiv orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
LISTA cuprinzând documentele de interes public produse și/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu și care se comunica în condițiile art.7 din Legea 544/2001
1.Hotărâri ale Consiliului și procesele verbale ale acestora;
2.Dispozițiile emise de Primarul comunei Valea Mărului ;
3.Componența nominală a Consiliului local , inclusiv apartenența politică, comisiile de specialitate, regulamentul de organizare și funcționare al consiliului local;
4.Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii locali;
5.Informările întocmite de Primarul comunei Valea Mărului privind starea economico-socială a comunei, rapoartele anuale de activitate economico-socială, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
6.Lista împuterniciților primarului care pot constata contravenții, aplica sancțiuni și domeniile de activitate;
7.Lista proceselor-verbale de constatare a contravențiilor;
8.Documentele cu privire la închirierea ori concesionarea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință;
9.Minutele dezbaterilor publice;
10.Planul urbanistic general, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice zonale, planurile urbanistice de detaliu, planurile de situație, amplasamente cu mobilier stradal și construcții provizorii;
11.Documentațiile cu caracter tehnic, documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului, precum și celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizațiilor de construire/desființare;
12.Lista certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare eliberate;
13.Situația statistică privind activitatea de stare civilă: numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor și alte asemenea;
14.Evidența dosarelor de asistență socială a persoanelor vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale;
15.Lista beneficiarilor venitului minim garantat. Activitățile și locurile în care se prestează munca în folosul comunității, prezența lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;
16.Lista de achiziții publice și lucrări; Programul / planul anual al achizițiilor și investițiilor publice;
17.Dosarul achizițiilor publice, inclusiv contractele de achiziții de bunuri și servicii, exclusiv documentele care conțin informații clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. Rapoartele privind contractele de achiziții publice atribuite;
18.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
19.Nivelul impozitelor și taxelor locale stabilite conform hotărârilor consiliului local, modul de calcul al acestora, facilitățile fiscale de care beneficiază anumite categorii de cetățeni, informații care privesc aplicarea Legii nr.227/2015, modificată și completată, privind Codul Fiscal;
20.Relații de colaborare sau parteneriat cu autoritățile publice din țară și din străinătate; înfrățirea cu alte comunități din străinătate; programe ale unor vizite bilaterale;
21.Lista asociațiilor de proprietari/locatari;
22.Lista atestatelor de producător eliberate;
23.Informații privind activitatea cultural-sportivă desfășurată pe teritoriul comunei;
24.Relații cu O.N.G.-uri, programe și colaborări;
25.Informații despre programele cu finanțare externă;
26.Registrele agricole;
27.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate;
28.Raportul semestrial privind activitatea desfășurată în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, de către asistenții personali;
29.Evidența dosarelor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a beneficiarilor de indemnizație lunară;
30.Evidența dosarelor de alocație de susținere și a beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinței;
31.Lista beneficiarilor de prestații sociale.

Ultima actualizare: 09:13 | 8.06.2024

Sari la conținut