Arhive etichetă: acordare

HOTARAREA NR. 03 din 16.01.2011 Privind : acordarea unor ajutoare de urgenta pentru situatii de necesitate

HOTARAREA  NR.   03

din 16.01.2011

 

Privind : acordarea unor ajutoare de urgenta pentru situatii de necesitate
Initiator : Doca Virgil, primarul comunei Valea Marului, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 17 din 10.01.2011

          

Consiliul Local al comunei Valea Marului, JudetulGalati,intrunit in sedinta extraordinara in data de 16.01.2012;

 

Avand in vedere expunerea de motive inregistrata sub nr. 18 din 10.01.2012 intocmita de primarul Comunei Valea Marului, prin care se propune acordarea unui ajutor de urgenta pentru situatii de necesitate;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 19 din 10.01.2012;

Avand in vedere referatele de ancheta sociala intocmite de Compartimentul de asistenta sociala nr . 6, 7 si 8 din 04.01.2012

Avand in vedere raportele comisilor de specialitate;

In conformitate cu prevederile Cap. IV, art. 28 alin. (2) si alin. (5) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) , lit. (d) si alin. (6) lit. (a), pct. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu un numar  de 13 voturi pentru , adopta urmatoarea:

 

 

H O T A R A  R E :

 

Art. 1 Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta  in suma de 600 lei/luna pentru situatii de necesitate d-nei Grigore Maria din Comuna Valea Marului, Judetul Galati ;

Art. 2  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta  in suma de 600 lei/luna pentru situatii de necesitate d-nei Tanase Elena din Comuna Valea Marului, Judetul Galati;;

 

Art. 3  Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenta  in suma de 400 lei/luna pentru situatii de necesitate d-lui Bobirnea Florin din Comuna Valea Marului, Judetul Galati pe perioada cat urmeaza cursurile scolare;

 

Art. 4  Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul, Biroul  Financiar-contabil al Primariei Valea Marului .

 

 PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                                               CONTRASEMNEAZA,
 CUZA IONUT CATALIN                                                                                                                  SECRETAR   MACOVEI VASILE