Arhive etichetă: buget

HOTARAREA NR. 01 din 16.01.2012 Privind : privind acoperirea deficitului Sectiuni de Dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2011

HOTARAREA  NR.   01

din  16.01.2012

 

Privind : privind acoperirea deficitului Sectiuni de Dezvoltare din excedentul  bugetului local la data de 31.12.2011.
Initiator : Doca Virgil, primarul comunei Valea Marului, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 11 din 10.01.2012

Consiliul Local al comunei Valea Marului, JudetulGalati, intrunit in sedinta ordinara in data de 16.01.2012 ;

Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului, domnul Doca Virgil primarul comunei Valea Marului, Judetul Galati  inregistrata sub nr. 12 din 10.01.2012 ;

Avand in vedere raportul  de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Valea Marului, judetul Galati, inregistrat la nr. 13 din 10.01.2012;

Avand in vedere Ordinul MFP nr. 18 din 06 ianuarie 2012

Avand in vedere raportele de avizare a comisilor de specialitate;

Avand in vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. (b), alin. (4), lit. (a) precum si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

H O T A R A  S T E :

 

 Art. 1 Se aprobă suma de 138.508,97 lei pentru acoperirea deficitului Sectiuni de Dezvoltare din excedentul Bugetului local la data de 31.12.2011.

Art. 2  Primarul comunei Valea Marului se imputerniceste cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari prin compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului.

Art. 3. Secretarul comunei Valea Marului va asigura transmiterea si publicarea prezentei.

 

 

 PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                                                            CONTRASEMNEAZA,
 CUZA IONUT CATALIN                                                                                                                             SECRETAR  MACOVEI VASILE