Arhive etichetă: casare

HOTARAREA NR. 02 din 16.01.2012 Privind : insusirea rezultatului inventarieri bunurilor pentru anul 2011 si casarea mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor de inventar

 

HOTARAREA  NR.   02

din 16.01.2012

 Privind : insusirea rezultatului inventarieri bunurilor pentru anul 2011 si casarea mijloacelor fixe si a materialelor de natura obiectelor  de inventar.
Initiator : Doca Virgil, primarul comunei Valea Marului, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 14  din 10.01.212

Consiliul Local al comunei Valea Marului, JudetulGalati,intrunit in sedinta ordinara in data de 16.01.2012;
Luand in dezbatere expunerea de motive nr. 15 din 10.01.2012  prezentata de d-nul primar Doca Virgil, 
Luand in dezbatere raportul de informare inregistrat sub nr. 10 din 10.01.2012, intocmit de primarul comunei Valea Marului ;

Luand in dezbatere raportul de specialitate inregistrat sub nr. 16 din  10.01.2012 intocmit de compartimentul de contabilitate din cadrul Primariei Valea Marului ;

Avand in vedere cele doua rapoarte prin care se propune adoptarea unei hotarari privitoare la insusirea rezultatelor inventarierii anuale a elementelor de activ si pasiv pe anul 2011 ;

            Avand in vedre prevederile art. 8 alin. (1) din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare ;

            Avand in vedere prevederile art. 1 si art. 7 alin. (1) si (3) din Legea nr. 82/1991, Legea contabilitatii, republicata cu modificarile ulterioare ;

            Avand in vedere prevederile art. 33 si art. 40 alin. (8), lit. (a) din Legea nr. 334/2002, Legea bibliotecilor ;

            Avind in vedere prevederile O.M.F. nr. 2861/2009 ;

            Avand in vedere procesul verbal al comisieii de inventariere a bunurilor materiale din patrimoniul Primariei comunei Valea Marului ;

            Tinand cont de raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare, intocmit de secretarul Consililui Local Valea Marului ;

            In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) lit. (d) si (e) din Legea nr. 273/2006, Legea finantelor publice locale ;

            In conformitate cu prevederile art. 122 din Legea 215/2001, privind Administratia publica locala republicatqa, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul art. 45 alin. (1) si (30 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA MARULUI

H O T A R A S T E :

 

 Art.1. Comuna Valea Marului, prin Consiliul Local, ia act si isi insuseste raportul privind gestinarea bunurilor pe anul 2011 cuprinzand constatarile comisieii de inventariere , conform Anexei 1, care face parte din prezenta.

Art.2. Se aproba lista bunurilor care se caseaza  (Anexa 1a) din gestiunea Primarie dupa cum umeaza :

  • obiecte de inventar = 928,31

Art 5.  Primarul comunei si compartimentul contabilitate va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari iar pentru legalitatea prezentei se va inainta prezenta  Institutiei Prefectului Galati.

 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                                                                 CONTRASEMNEAZA,
 CUZA IONUT CATALIN                                                                                                                                SECRETAR  MACOVEI VASILE