Arhive etichetă: functionare

HOTARAREA NR. 05 din 16.01.2012 Privind : privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

HOTARAREA  NR.   05

din  16.01.2012

 Privind : privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Marului.
Initiator : Doca Virgil, primarul comunei Valea Marului, judetul Galati
Consiliul Local al comunei Valea Marului, JudetulGalati,intrunit in sedinta ordinara in data de 16.01.2012;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 40 din Legea  nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată ;

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin.(1) şi alin.(2) din  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările ulterioare şi potrivit prevederilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În baza prevederile Legii nr. 7/2004, privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice ;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (2) litera a) din Legea nr. 215/2001,  privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ;

Având în vedere Expunerea de motive întocmită de Primarul Comunei Valea Marului înregistrată sub nr. 24 /10.01.2012 prin care propune Consiliului Local al Comunei Valea Marului aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Valea Marului ;

Având în vedere raportul comun înregistrat sub nr. 25 /10.01.2012 întocmit de Serviciul Buget Financiar Contabilitate şi celelalte compartimente  din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei comunei Valea Marului;     

Avand in vedere avizele  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local  al comunei Valea Marului:

Având în vedere structura organizatorică a instituţiei aprobată prin H.C.L. al comunei Valea Marului nr. 10 din 23.02.2011;    

            În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ,

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VALEA MARULUI

 H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Marului, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2  Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare va fi adus la cunoştinţă sub semnătură funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Valea Marului;

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotararii raspunde  secretarul comunei Valea Marului si  va comunica prezenta hotărâre :

 

  • Instituţiei Prefectului judeţului Galati ;
  • Primarului comunei Valea Marului ;
  • Compartimentelor funcţionale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Marului;
  • Pe site-ul institutiei ;

 

 

 

 

 PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA,
 CUZA IONUT CATALIN                                                                                                                                   SECRETAR MACOVEI VASILE

 Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 23 din 10.01.2012