Arhive etichetă: stabilire

HOTARAREA NR. 04 din 16.01.2012 Privind: stabilirea pentru anul 2012 a plafonului creanţelor fiscale care se anuleazã

HOTARAREA  NR.   04

din  16.01.2012

 

 Privind:  stabilirea pentru anul 2012 a plafonului creanţelor fiscale care se anuleazã
Initiator : Doca Virgil, primarul comunei Valea Marului, judetul Galati
Nr. de inregistrare si data depunerii proiectului : 20 din 10.01.2012
Consiliul Local al comunei Valea Marului, JudetulGalati,intrunit in sedinta ordinara in data de 16.01.2012 ;

Având în vedere:
– expunerea de motive a primarului comunei Valea Marului nr. 21  din 10.01.2012
– raportul de specialitate nr. 22  din 10.01.2012 intocmit de compartimentul financiar-contabil  din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Comunei Valea Marului;
– avizul comisilor  de specialitate, din cadrul Consiliului Local Valea Marului;\
– prevederile art. 178 alin. (2) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c) si art. 45 alin. 2, lit. (c) din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, 

 

H O T A R A  R E :

 

Art. 1. – Se aprobă plafonul creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011 care se anuleazã, în suma de 40 lei.

Art. 2. – Primarul comunei Valea Marului şi compartimentul financiar-contabil  vor duce la îndeplinire prezenta hotãrâre.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunostinţă publică şi se comunica la:

–          Institutia Prefectului JudetuluiGalati

–          Primarului comunei Valea Marului

–          Biroului contabilitate – compartiment taxe si impozite locale

  PRESEDINTE SEDINTA,                                                                                                      CONTRASEMNEAZA,
  CUZA IONUT CATALIN                                                                                                       SECRETAR MACOVEI VASILE